Transitie in zorg en onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs: brochure voor ouders


Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als een kind ook (medische) zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet.

Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg voor het kind? En bij wie kunnen de ouders en u hiervoor terecht? U leest hier meer over in de brochure Medische zorg voor kinderen in het onderwijs, verzorgd door het informatiepunt passend onderwijs.


Overzicht van websites over transities in zorg en ondersteuning

De ondersteuning en langdurige zorg wordt vanaf 2015 anders georganiseerd. Wat betekent dit voor patiënten en zorgverleners? Op de website Kennisplein Chronische Zorg vind je een overzicht van websites met informatie over de wetswijzigingen en de veranderingen die daaruit voortkomen, zowel voor patiënten als zorgverleners. 


AWBZ-zorg op school per 1 januari 2015


Per 1 januari 2015 bestaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet meer. Wat betekent dit voor leerlingen die nu AWBZ-zorg op school ontvangen?
De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging, indien nodig ook tijdens onderwijsuren. Hoe en wat? - op de website Passend Onderwijs van OCW staat alles duidelijk in vraag-en-antwoord-vornm beschreven.


Infographic - Zorgveranderingen in beeld

De Wet langdurige zorg is aangenomen door de Tweede Kamer. Wat valt straks onder welke wet en wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste wijzigingen?
Vilans heeft een infographic gemaakt waarmee e.e.a. helder in beeld is gebracht. (Jammer dat onderwijs er in ontbreekt.) U kunt deze hier downloaden.


Wat valt per 1 januari onder welke wet?

Gemeenten zijn volop aan de slag met het opstellen van kadernotities en conceptbeleid voor de nieuwe Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En ook met de verbinding van de Jeugdwet met de Participatiewet en Passend Onderwijs. Zo vallen onder de nieuwe Jeugdwet verschillende activiteiten rond preventie en opvoedondersteuning, die nu nog onder de Wmo geregeld zijn. Met alle veranderingen binnen AWBZ, Wmo en (passend) onderwijs, is het zaak om goed te kijken wat per 1 januari onder welke wet valt. En hoe gemeenten slimme verbindingen kunnen leggen rond de brede doelstellingen voor het sociale domein. Onder de titel Hoe maken we slimme verbindingen? heeft Movisie alles eens duidelijk op een rij gezet.


Tijdbalk Decentralisaties Sociaal Domein


Wat zijn de belangrijkste mijlpalen bij de voorbereidingen op de decentralisaties? En welke data horen daarbij? De Tijdbalk Decentralisaties Sociaal Domein van de VNG biedt een overzicht.

 

Tijdbalk decentralisaties


Passend onderwijs en ouders


Passend onderwijs is nooit af. Voor m.n. ouders die invloed willen uitoefenen op het passend onderwijs in hun regio biedt www.passendonderwijsenouders.nl informatie, tips en contactmogelijkheden. Ook als startpagina vanuit de optiek van ouders is deze wesbite bruikbaar. De site is ontwikkeld door de BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, in samenwerking met Balans, Foss, Nva en Netwerk Ouderinitiatieven. Financieel is het project mogelijk gemaakt door NSGK voor het gehandicapte kind en Johanna Kinderfonds.


Onderwijs, ondersteuning en zorg


Met als titel Onderwijs, ondersteuning en zorg; passend onderwijs en de herziening van de awbz is er een handreiking beschikbaar gekomen voor scholen, schoolbesturen, hun samenwerkingsverbanden en gemeenten. De handreiking is tot stand gekomen door een samenwerking van OCW, VWS, VNG en de onderwijsraden.

In de handreiking wordt omschreven wat er gaat veranderen op het gebied van de awbz en wat scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten doen om leerlingen, voor wie op school inzet van awbz-middelen noodzakelijk is, op verantwoorde wijze aan het onderwijs te kunnen laten deelnemen.

 

Handreiking onderwijs en zorg


Van awbz naar jeugdwet


Gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Zij zullen ervan doordrongen moeten zijn, dat zij daarmee een belangrijke taak krijgen in de ontwikkeling van en de kansen voor (óók) kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Voor hen, hun ouders en voor de medewerkers binnen kinderrevalidatie en onderwijs is het daarom belangrijk, dat zij 'gekend' worden door de gemeentebestuurders, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren. LOOK is daarom verheugd met het verschijnen van de brochure Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet en roept haar achterban op deze te verspreiden binnen de gemeenten.

Bij 'jeugdigen met beperkingen' gaat het om een grote groep kinderen en jongeren, die tot nu toe op grond van de AWBZ ondersteuning en zorg ontvangt. Die AWBZ verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen de Wet op de langdurige zorg en de Jeugdwet, en worden de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet uitgebreid.

In de brochure staat informatie over kinderen en jongeren met een beperking én hun ouders die een beroep zullen doen op de nieuwe Jeugdwet. Zo wordt er een antwoord gegeven op de vraag welke kinderen en jongeren straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente.

 

Brochure_Jeugd_met_een_beperking.pdf