Opnieuw afspraken met OC&W en VWS over MCG/EMB en onderwijs

Na de invoering van Passend onderwijs is er veel onduidelijkheid over wie zorg en wie onderwijs betaalt bij kinderen met MCG/EMB. Met soms schrijnende gevolgen. De BOSK, LECSO en Ieder(in) evalueerden met de ministeries van OC&W en VWS zorg en ondersteuning bij onderwijs voor MCG/EMB-kinderen in het afgelopen jaar. In sommige regio's gaat het goed, in andere helaas nog niet. Daarom zijn opnieuw afspraken gemaakt om zorg en ondersteuning op school beter in te zetten.

 

De BOSK, LECSO en Ieder(in) bedanken alle open en uitgebreide reacties op onze vraag naar zorg en ondersteuning op school. We hebben de reacties samengevat en volledig geanonimiseerd (geen namen, geen op personen terug te leiden situaties) overhandigd aan de ministeries van OCW en VWS en aan LECSO (organisatie voor speciaal-onderwijs).

Dankzij onze lobby is er vorig jaar 5 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor de zorg aan MCG/EMB-kinderen op school. Dit schooljaar hebben scholen voor 2.500 leerlingen extra geld gekregen.

 

Schrijnend

Op basis van de genoemde reacties zijn de conclusies: op sommige scholen en in sommige regio's gaat het goed, bij andere niet en soms zien we schrijnende toestanden. En soms heeft dat ook een financiële reden: sommige scholen vragen helemaal geen geld van ouders, andere scholen komen uit met het extra budget dat aan de Wlz is toegevoegd (voor de weken dat het kind naar school gaat!).

Helaas zijn er ook nog scholen die denken dat er bij ouders veel geld te halen is en die niet begrijpen dat er ook zorg (dus budget) nodig is wanneer een kind vakantie heeft of om medische redenen niet naar school kan gaan.

 

Nog veel onbekendheid

Wat de BOSK opviel is dat scholen die de tijd nemen, die met ouders mee denken en die goed uitleggen wat wel en wat niet kan, veel minder problemen hebben met het rondkrijgen van de zorg en de financiering van de zorg. Dat punt hebben we nadrukkelijk aangekaart: veel scholen hebben hier nog veel te leren. Als het goed is, lossen de onderwijs-zorg-consulenten de meeste problemen op, maar ook hier is het beeld wisselend: sommige ouders zijn tevreden en andere niet - laat het ons vooral weten als je niet tevreden bent.

 

Wat we verder afgesproken hebben

  • voor volgend jaar is er opnieuw 5 miljoen beschikbaar voor MCG/EMB-kinderen, ongeacht het aantal.
  • opnieuw wordt streng gekeken of dit geld echt aan MCG/EMB-kinderen wordt besteed (sommige scholen dachten slim te zijn door dit 'label' op een veel grotere groep te plakken waardoor het budget per leerling daalt -dat gaat niet door).
  • scholen die ouders onder druk zetten, die niet aan hun zorgplicht voldoen en/of kinderen weigeren, die onterecht veel van ouders of uit Wlz-PGB vragen: ze worden scherp in de gaten gehouden door Inspectie en ministerie van Onderwijs. Aan ons het verzoek signalen te melden. Graag signalen aan ons door blijven geven!
  • OCW/VWS gaan bureaucratie terugdringen, waardoor scholen makkelijker zorg/ondersteuning uit Wlz-budget kunnen leveren (mogelijk ook tegen tarief dat hoger ligt dan informeel tarief)
  • Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd dat hij ook wil kijken naar budget voor MCG/EMB-kinderen die nu enkel met Wlz-geld in een parallelle klas op een reguliere school zitten (beter bekend als de NSGK Samen Naar School). Deze kinderen hebben nu meestal een leerplichtontheffing. Wij zijn daar blij mee, want voor ouders die voor deze mogelijkheid kiezen biedt dat voor hun kinderen een toekomst in onderwijs . Maar we hebben ook duidelijk gemaakt dat deze toezegging niet ten koste mag gaan van het geld dat het ministerie heeft toegezegd voor MCG/EMB-kinderen die nu al naar school gaan. We blijven er scherp opletten dat we hier geen 'sigaar uit eigen doos' krijgen.

 

3 gerelateerde signalen aan de ministeries

Regelmatig horen wij dat ouders van een school te horen hebben gekregen dat er geen plek is voor hun kind en dat hij beter op zijn plaats is bij een KDC. Nu kan een KDC een prima plek zijn voor kinderen met MCG/EMB, maar de keuze hangt o.a. af van het kind, van de kwaliteit van KDC en die van de school en de voorkeur van de ouders. Wij hebben de indruk dat sommige scholen om financiële redenen kinderen naar een KDC verwijzen, waarbij ze 'vergeten' te melden dat het aan de ouders is om de keuze te maken.
Meestal is de samenwerking tussen school en revalidatiecentrum / zorginstelling goed. Dat moet ook –daarom heeft de BOSK met andere partijen het keurmerk EKEP (één kind één plan) opgezet. Maar door bezuinigingen in revalidatie en op school horen wij soms dat 'onderwijs' en 'zorg' behandelingen op elkaar afschuiven.


Om problemen tussen ouders – school – zorg op te lossen zijn er op ons aandringen onderwijs-zorg-consulenten ingesteld om met de partijen tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen. Dat initiatief is prachtig en soms werkt het goed. Toch horen we ook negatieve verhalen.

Wij hebben de ministeries op deze signalen gewezen. Wij blijven ook goed in de gaten houden of de situatie niet verslechtert. Mocht je hier zelf een positieve of negatieve ervaring hebben, dan horen wij het graag.

 

Grens tussen zorg en onderwijs

Waar houdt de zorg op en begint onderwijs (en omgekeerd)? In het kader van Passend Onderwijs zijn met input van de BOSK twee informatiebronnen ontwikkeld:
Zorg op school
Stroomschema Zorg op school (PDF)

 

Ga terug naar overzicht