brief aan ministers en Onderwijs Commissie Tweede Kamer: Onderwijs en Zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Op 21 juni hebben we vanuit LOOK deze brief gestuurd naar ministers de Jonge en Slob en de Onderwijs Commissie Tweede Kamer:

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de alsmaar voortslepende problematiek rondom de financie-ring van onderwijs en zorg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. Ondanks dat het onder-werp in het regeerakkoord van 2017 genoemd wordt, er meerdere kamerbrieven van uw kant over zijn
verschenen en er hard aan gewerkt wordt zijn er nog steeds geen beslissingen genomen die deze problematiek zouden kunnen oplossen c.q. vereenvoudigen.

Speciaal onderwijsinstellingen (en ouders) worden door alle andere betrokken ketenpartijen
dagelijks van kastje naar muurtje gestuurd.
Er is geen enkele financiële zekerheid voor de speciaal onderwijs instellingen wat gevolgen heeft voor het primaire proces. Ontwikkelingen op gebied van onderwijs aan deze groep is stil komen te liggen en investeringen om de zorg voor deze groep te verbeteren worden uitgesteld.
Een zeer onwenselijke situatie die al te lang duurt.

Onderwijs aanbieden aan ernstig meervoudig beperkte kinderen vraagt veel expertise van een
onderwijs organisatie. Ernstig meervoudig beperkte kinderen kunnen enkel tot ontwikkeling ko-men in een klimaat waar de zorg passend en kwalitatief goed geregeld is, waar zij zich veilig voelen en waar stabiliteit heerst.
Om dit te realiseren zullen er naast onderwijs personeel structureel zorgverleners uit de zorg
betrokken moeten gaan worden.

Speciaal Onderwijs instellingen hebben veel kennis en mogelijkheden over hoe zij ernstig meer-voudig beperkte kinderen tot ontwikkeling kunnen krijgen. Het geven van onderwijs komt neer op maatwerk waarbij per kind rekening gehouden moet worden met de belastbaarheid en het sociaal emotionele niveau.

Wij willen u met klem vragen om de financiering van het onderwijs aan ernstig meervoudig beperk-te kinderen uit het passend onderwijs te halen. Zodat het noodzakelijke maatwerk en de samen-werking met zorginstellingen eindelijk gerealiseerd kan worden.
Er ontstaat dan financiële duidelijkheid waardoor er ruimte gecreëerd wordt voor het speciaal
onderwijs om te gaan investeren in het opzetten van onderwijszorg groepen en eventueel een
samenwerking op te starten met de Samen Naar School klassen.

Wij roepen u met klem op uw politieke verantwoordelijkheid te nemen en tijdens het AO Passend Onderwijs en deze maatregelen aan te kondigen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LOOK

Inge Oelen, voorzitter
Erika van de Bilt, penningmeester
Jan Welmers, secretaris

 

Ga terug naar overzicht