EKEP Keurmerk

Achtergrond     

In Nederland wordt op tal van Mytylscholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie Eén Kind Eén Plan (EKEP); EKEP beoogt een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs ten behoeve van kind en ouders. Het is een cruciale voorwaarde voor een goede samenwerking tussen school en revalidatie. Als registratie- en communicatiehulpmiddel is hiervoor het KinderRAP ontwikkeld. Dit instrument en communicatiemiddel  heeft aantoonbare meerwaarde in de samenwerking tussen onderwijs en revalidatie en wordt op vele scholen en revalidatieinstellingen gebruikt.

 

Het project "Keurmerk EKEP" is een initiatief van LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. Een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs samen met ouders is een cruciale voorwaarde in een goede samenwerking. De werkwijze EKEP beoogt dit expliciet. Om scholen en centra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria die eraan uitdrukking geven transparant en toetsbaar te maken.

Gekozen is daarom voor de ontwikkeling van een keurmerk EKEP.

 

Het beschikken over dit keurmerk moet helpen om een ieder in staat te stellen te kunnen kiezen voor een Mytylschool waar onderwijs en kinderrevalidatie optimaal samenwerken en dient daarmee als onderscheid ten opzichte van reguliere scholen en andere aanbieders van revalidatie en/of therapie. Dit mede in het kader van het Passend Onderwijs.  Maar ook om aan te tonen dat Eén Kind, Eén Plan een werkwijze en filosofie is die kinderen en jongeren in hun transitie sterker heeft ontwikkeld om tot optimale participatie in de maatschappij te komen.

 

Doelstelling

Het keurmerk EKEP wordt gedragen door alle LOOK-stakeholders en door de kwaliteitsfunctionarissen die werkzaam zijn in revalidatie en onderwijs. Maar ook partijen als de inspecties van volksgezondheid en onderwijs.

Daarnaast zou het een rol kunnen spelen in spreiding en inkoop van voorzieningen en aanbod, waardoor bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars belangstelling aan de dag leggen voor het keurmerk en willen weten welke scholen en centra het keurmerk (willen) hebben en welke niet. Maar bovenal is het belangrijk dat ouders het keurmerk kennen en zo mogelijk kunnen kiezen voor de school of het samenwerkingsverband dat een EKEP keurmerk heeft.

 

Doelgroep

De doelgroep zijn mytyl- en tyltylscholen in Nederland en de daaraan verbonden afdelingen kinderrevalidatie van een revalidatiecentrum. In bepaalde situaties werken scholen met een eigen (revalidatie)team of is een zorgaanbieder partner. Ook deze scholen kunnen in deze fase al aansluiten.

De projectgroep zal een verschil gaan aanbrengen in het keurmerk voor SO en VSO.

 

Projectteam

LOOK is opdrachtgever van het project en het wordt vorm gegevens door een aantal projectmedewerkers die hun roots hebben in onderwijs en revalidatie:

 • Eric Dankbaar, directeur Werkenrodeschool en voorzitter landelijke werkgroep EKEP
 • Gerard Kusters, directeur en bestuurder mytylschool Roosendaal, namens LOOK en namens LECSO
 • Lieseke van Dijk, kinderrevalidatiearts READE, sectie kinderrevalidatie VRA, tevens voorzitter werkgroep KRAMP
 • Marieke Geerligs, Staffunctionaris kwaliteit Merem Behandelcentra, lid kwaliteitsnetwerk RN
 • Petra van Boetzelaer, ouder en bestuurslid BOSK
 • Marike Willems-op het Veld, ouder en projectmedewerker BOSK en LOOK

Het keurmerk zal voldoen aan het normen- en begrippenkader dat binnen onderwijs en gezondheidszorg wordt gehanteerd in eigen branchecodes (HKZ en CKMZ).

 

Implementatie Keurmerk

Eind april 2015 is er een persbericht geplaatst  in de LECSO nieuwsbrief, Nieuwsbrief Revalidatie Nederland, Revalidatie Magazine, BOSK Magazine, VSN  en op het revalidatie Kennisnet.

In mei 2015 ontvingen alle mytylscholen en afdelingen kinderrevalidatie een uitnodiging om de vragenlijst voor het instapkeurmerk in te vullen

De vragenlijsten/zg. dashboards worden toegestuurd aan de scholen en centra en dienden voor 15 september 2015 terug te worden gestuurd naar LOOK.

Tijdens het Symposium van LOOK op 4 november 2015 werden de eerste Instap keurmerken uitgereikt. Negen scholen en centra voldeden allemaal aan de gestelde eisen, en zij ontvingen tijdens het Symposium het EKEP Keurmerk.

 

Martijn Klem reikte de plaquettes van het EKEP Keurmerk uit aan de volgende trotse bezitters -in alfabetische volgorde-:

 • Mytylschool en revalidatiecentrum Adelante Valkenburg (SO+VSO)
 • Mytylschool Ariane de Ranitz - en revalidatiecentrum Hoogstraat (SO+VSO) Utrecht
 • Mytylschool en revalidatiecentrum De Twijn-Vogellanden (SO+VSO) Zwolle
 • Mytylschool en revalidatiecentrum Heliomare (SO) Wijk aan Zee
 • Mytylschool het Kroonpad- (SO) Stichting ViaReva revalidatiegeneeskunde Apeldoorn
 • Mytylschool Lichtenbeek - en revalidatiecentrum Groot Klimmendaal (SO) Arnhem
 • Mytylschool Roosendaal - revalidatieafdeling van het Bravisziekenhuis (SO+VSO)
 • Mytylschool en revalidatiecentrum Roessingh (SO + VSO) Enschede
 • Mytylschool en revalidatiecentrum Trappenberg (SO + VSO) Huizen

LOOK wil deze scholen en revalidatiecentra van harte feliciteren met het behalen van het EKEP Keurmerk.

 

De projectgroep buigt zich momenteel over het traject van instapkeurmerk naar definitief keurmerk.

 

Mocht uw school of centrum ook interesse hebben in het instapkeurmerk, neem dan contact op  met Marike Willems, via info@netwerklook.nl, of bel 030-2459090