Definitief keurmerk, mét visitatie

Definitieve EKEP Keurmerk

In november 2015 hebben 9 scholen en centra gezamenlijk het EKEP instapkeurmerk behaald. Dit Keurmerk had een geldigheidsduur van 2 jaar. "Het instapkeurmerk wordt voor de duur van 2 jaar afgegeven, hierna vindt een herijking plaats. Deze eerste aanvraag heeft het karakter van een zelfevaluatie; er vindt ook nog geen visitatie plaats. Wel dient aan een ondergrens van normering voldaan te worden om in aanmerking te komen voor het keurmerk. Deze is zichtbaar in het dashboard."

 

Inmiddels heeft de projectgroep de visitatie toegevoegd aan de procedure om voor het nieuwe Keurmerk in aanmerking te komen.

De scholen en centra zullen in gezamenlijkheid moeten bekijken of ze het EKEP Keurmerk willen behouden. 

Als dit het geval is, en ze het EKEP Keurmerk willen behouden volgt een nieuwe ronde waarbij het dashboard wederom ingevuld dient te worden. Daarnaast is er dus een onderdeel bij gekomen, het visitatietraject.

 

Het visitatietraject

Een school en centrum die het EKEP keurmerk aanvraagt en gevisiteerd wil worden, levert ook personen die elders kunnen visiteren (contactpersonen). Als je het keurmerk aanvraagt lever je dus 3 personen aan die alle drie op een andere plek gaan visiteren.
De visitatiecommissie bestaat uit 3 personen; elk van een andere school of instelling:

  • Ouder
  • Behandelaar of leidinggevende revalidatiecentrum
  • Leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende school.

De insteek van de visitatie is het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom EKEP. Het dashboard is hierin leidend; daarnaast zijn er een aantal vragen die gesteld worden aan de organisaties.


Kernwaarden bij visitatie

  • Niet normatief
  • Brengen én halen
  • Positief: wat werkt wél

Om alles goed op de rit te zetten hebben we besloten een pilot fase te willen gaan draaien, waarbij er 3 scholen/centra gevisiteerd zullen gaan worden.

Het Roessingh heeft al aangegeven mee te willen doen in de pilot van deze visitatie. We zijn daarom nog op zoek naar 2 andere scholen/centra die dit ook zouden willen. Hierbij laten we het principe gelden 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Deze 3 scholen moeten in elk geval ook 3 personen aanmelden voor de visitatie commissie

Daarbij geldt natuurlijk dat scholen/centra die na deze pilot fase aan bod komen al wel mensen kunnen aanleveren voor de visitatiecommissies, want om 3 scholen te visiteren hebben we in elk geval nog 1 extra deelnemer aan de visitatie commissie nodig. De 3 personen die de school aandraagt zullen altijd apart van elkaar bij een andere school/centrum gaan visiteren. Dus om 1 school te visiteren zijn er van 3 andere scholen/centra personen nodig die de visitatie gaan doen.